Grossvater auf dem Bau

Grossvater auf dem Bau

Auf dem Areal der Textilwerke Gugelmann
um 1940

Roggwil, Brunnmatt/Areal Gugelmann | Bern | Schweiz

based on zpBootstrap - a ZenPhoto/ZenPage theme by Vincent3569 | Admin